Jelovnik

Odstupanje i raskidanje ugovora o osiguranju

Odstupanje i raskidanje ugovora o osiguranju

Nakon kupovine ugovora o osiguranju, uvijek možete podnijeti zahtjev za njegovo raskidanje. Evo nekoliko pravila koja treba imati na umu ako želite da raskinete ugovor:

 

1. Ukoliko je ugovor zaključen na period duži od 6 mjeseci, Ugovaratelj osiguranja ima pravo da se povuče iz ugovora u roku od 30 dana od dana njegovog zaključenja, a ako je Ugovaratelj osiguranja preduzetnik, u roku od 7 dana od njegovog zaključenja.

2. Bez obzira na period za koji je ugovor zaključen, Ugovaratelj osiguranja ima pravo da se povuče iz njega u bilo koje vrijeme prije nego što počne teći razdoblje njegove zaštite.

3. Ugovaratelj osiguranja ima pravo da raskine ugovor sa otkaznim rokom od mjesec dana, sa efektom na kraju kalendarskog mjeseca.

4. Odstupanje i raskid ugovora ne oslobađa Ugovaratelja osiguranja od obaveze plaćanja premije za period u kome je Ugovaratelj osiguranja bio pokriven osiguranjem.

5. Ukoliko Ugovaratelj osiguranja želi da odstupi ili raskine ugovor i podnese zahtjev za povraćaj premije, dužan je da Osiguravaču dostavi originalni sertifikat zajedno sa pismom o odstupanju ili raskidu ugovora, a u slučaju odstupanja ili raskida ugovora čiji je termin važnosti osiguranja počeo, Ugovaratelj osiguranja je također dužan da dostavi izjavu o tome da li se događaj koji je pokriven ugovornom zaštitom dogodio tokom odgovornosti Osiguravača.

6. Datum odstupanja iz ugovora je datum kada je Osiguravač primio pismo o raskidanju ugovora.

7. U slučaju prestanka ugovora o osiguranju za vrijeme neiskorištenog osiguranja, Ugovaratelj osiguranja ima pravo na povrat premije.

8. U slučaju odstupanja iz ugovora, iznos povratne premije obračunava se od dana kada je Osiguravač primio pismo o raskidanju ugovora.

9. Odstupanje ili raskid ugovora mora biti dostavljen u pisanoj formi, pod prijetnjom ništavosti.

 

Upute i prijedlozi, koji se nalaze u ovom članku i povezanim člancima, su samo informativnog i pomoćnog karaktera i ne mogu da budu osnova za bilo koja potraživanja prema eSky.pl S.A.

Da li ovaj članak sadrži informacije koje ste tražili? Da | Ne
Po mom mišljenu, ovaj članak:
Hvala Vam na Vašem mišljenju!