Jelovnik

Opšte informacije

Opšti uslovi

 1. OPŠTE INFORMACIJE

  1. Ovi Opšti uslovi određuju pravila korištenja "Sistema rezervacija" usluga trećih lica koje se nude u okviru servisa www.esky.ba i u okviru Telefonskog Korisničkog Centra, tj. usluga: Rezervacija Avionskih Karata, Hotelskih Usluga, Turističkih Paketa i pružanje Korisnicima sadržaja prilagođenog njihovoj lokaciji putem geolokacije.
  2. Operator sistema je eSky.pl Dioničko Društvo sa sjedištem u Radomu, ul. Pl. Jagiellonski 8 Okružni Sud za grad Varšavu, XIV Komercijalni Odsjek Državnog Sudskog Registra sa brojem KRS (poljski Državni sudski registar) 0000383663, NIP (poljski Porezni identifikacioni broj) 948-19-87-199, REGON (poljski Registar nacionalne privrede) 670140736, osnovni kapital 990 471,00 PLN unesen u cjelini, koji pruža korisniku isključivo usluge rezervisanja i informisanja, u daljem tekstu eSky.
  3. U određenim situacijama koje su posebno naznačene tokom transakcije, usluge može pružati kompanija povezana sa eSky-om, primjera radi kompanija SC eSky Travel Search SRL (eSky Travel Search) sa sjedištem u Bukureštu, Calea Vacaresti br. 391, Poslovna zgrada Sun Plaza, ulaz B, 3. sprat, poštanski broj 040069, sektor 4, što je potvrđeno u dokumentima koji se tiču usluga prilagođenih za Korisnika.
  4. Uslov za korištenje Sistema rezervacija i Telefonskog Korisničkog Centra, za koji su telefonski brojevi navedeni na web stranici www.esky.ba, je prihvatanje svih niže navedenih Opštih uslova. Prihvatanje je izjava volje i stvara zakonsku obavezu između Korisnika i eSky.
  5. Korisnik ima pravo na besplatno kopiranje, reprodukciju i snimanje sadržaja ovih Opštih uslova bez mogućnosti komercijalne upotrebe.
 2. DEFINICIJE

  Dolje navedeni termini označavaju:

  1. 1. Sistem Rezervacija je dostupan preko web stranice www.esky.ba i Telefonskog Korisničkog Centra - programe koja omogućuje korisniku pretraživanje i naručivanje:
   1. letova unutar države i međunarodnih letova za jasno definisanih par gradova i vršenje procjene ovih letova kao i zakupa avionske karte,
   2. mogućnost korištenja hotelskih usluga u jasno izabranom gradu (država i inostranstvo), u jasno izabranom periodu uz istovremenu mogućnost procjene usluga i njihove narudžbe (hotelska rezervacija),
   3. mogućnost prilagođavanja savjeta odnosno usluga preko sistema informisanja Korisnika uz upotrebu lokacije (geolokacija zasnovana na identifikaciji veze IP adrese računara i podataka koje dijeli internet preglednik).
  2. Korisnik - lice koje koristi Sistem Rezervacija, Telefonski Korisnički Centar. Korisnik se može također nazvati Klijent, Primalac, Putnik.
  3. "Low Cost" aviokompanije - aviokompanije navedene u tački II Opštih uslova Avionskih Karata. PAŽNJA! "Low Cost" aviokompanije NE PODLIJEŽU opštim uslovima prijevoza koji se nalaze u IATA propisima. . Pojedine aviokompanije podliježu opštim uslovima navedenim u tački II Opštih uslova Avionskih Karata. Posebni opšti uslovi koji se odnose na pružane usluge obavezuju i u slučaju usluga nuđenih od strane organizatora turističkih događaja i charter letova za koje se Korisnik informiše i koje mora primiti k znanju prije izvršenja rezervacije.
  4. Elektronski platni instrument - svaki platni instrument uključujući onaj s pristupom novčanim sredstvima na daljinu, koji omogućuje klijentu vršenje transakcija upotrebom elektronskih nosioca informacija ili elektronsku identifikaciju vlasnika neophodnu za vršenje transakcija, posebno instrument elektronskog novca ili platnu karticu.
  5. Platna kartica - kartica koja identificira izdavaoca i ovlaštenog vlasnika, koja daje pravo vršenja plaćanja, a u slučaju kad je ju izdala banka ili institucija u skladu sa zakonom ovlaštena za odobravanje kredita, također plaćanja uz upotrebu kredita, prema poljskom Zakonu o bankama čl. 4., sekcija 1., točka 4. od 29. augusta 1997. godine.
 3. OPŠTE ODREDBE

  1. Ovaj dokument određuje pravila koja su zakonska osnova korištenja Sistema Rezervacija i Telefonskog Korisničkog Centra.
  2. Svaki Korisnik ima obavezu da se, u trenutku kad počinje radnje u cilju korištenja Sistema Rezervacija, pridržava ovih Opštih uslova.
  3. Rezervacija i kupovina pojedinih proizvoda nuđenih od strane trećih lica, a dostupnih u Sistemu Rezervacija, je pojedinačna transakcija i podliježe uslovima određenim od strane ovih subjekata. Kupovina svakog proizvoda podliježe detaljnim uslovima navedenim pod tačkama od VII do IX ovih Opštih uslova.
 4. ODGOVORNOST KORISNIKA ZA KORIŠTENJE SISTEMA REZERVACIJA

  1. Korisnik potvrđuje da ima punu sposobnost i sposobnost ugovaranja pravno obavezujućih obaveza.
  2. Korisnik potvrđuje da će da koristi Sistem u cilju slanja zahtjeva za rezervaciju, kupovine avionske karte i rezervisanja kao i kupovine dostupnih usluga navedenih u ovim Opštim uslovima i drugih usluga dostupnih u servisu isključivo na način i u skladu s obavezujućim zakonom izbjegavajući bilo koje vanzakonske radnje.
  3. Zabranjeno je da Korisnik šalje zahtjev za rezervaciju koristeći lažno ili nečije drugo prezime te da vrši plaćanje za rezervisane avionske karte ili druge usluge lažnom ili nečijom drugom kreditnom karticom bez prethodne saglasnosti vlasnika kartice. Takvi postupci će se odmah prijavljivati odgovarajućim organima za sprovođenje zakona.
  4. Slijedi da je korisnik obaviješten o zahtjevima konkretne države, odnosno države za koju kupuje avionsku kartu, ili rezerviše hotelski smještaj. Korisnik je u obavezi da nabavi svu potrebnu dokumentaciju i vize za putovanje. Turistička agencija eSky ne snosi odgovornost u slučaju da je putovanje, ili korištenje ostalih korisničkih usluga otkazano zbog nevalidnosti ličnog dokumenta, vize, ili bilo koje druge dokumentacije, tražena od strane zakonske regulative konkretne države.
 5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  1. eSky informiše da u sljedećem trenutku nakon dobivanja rezultata pretraživanja u Sistemu ili drugim sistemima pretraživanja karata ili rezervacija usluga se mogu pojaviti drugačije ponude iste usluge trećeg subjekta od onih prethodno pronađenih u Sistemu. Dobivanje rezultata pretraživanja, ukoliko nije odmah potvrđeno izvršenjem i plaćanjem Rezervacija u Sistemu Rezervacija ne stvara na strani Kupca zahtjev za sklapanje ugovora posredovanja u prodaji karata ili kupovine drugih usluga kod subjekta koji vrši usluge naručene u Sistemu Rezervacija.
 6. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

  U svim pitanjima koja se tiču sigurnosti ličnih podataka Korisnika i svih ostalih posjetilaca web stranice www.esky.ba postupa se po Politici o zaštiti privatnosti, koja je dostupna na: https://www.esky.ba/politika-privatnosti

 7. AVIONSKE REZERVACIJE, KUPOVINA KARTE, NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVLJANJE AVIONSKE KARTE

  Pravila rezervacije, kupovine, načini plaćanja i dostavljanja avionske karte sadrže Opšti uslovi avionskih karata.

 8. SLANJE ZAHTJEVA I REZERVACIJE HOTELSKIH USLUGA, NAČINI PLAĆANJA

  Pravila slanja zahtjeva i rezervacija hotelskih usluga, načine plaćanja sadrže Opšti uslovi hotelskih rezervacija.

 9. IZDAVANJE FAKTURA I NAČIN DOSTAVLJANJA

  1. Za usluge kupljene u eSky putem internet stranice www.esky.ba ili Telefonskog Korisničkog Centra izdaje se elektronska faktura. Kupovinom i prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik se slaže da dobiva elektronske fakture u skladu sa člankom 2. točka 32. odnosno do čl. 106. sekcija 1. poljskog zakona od 11. marta 2004. godine o porezu na robu i usluge (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. g. Br. 177., točka 1054. sa kasnijim izmenama).
  2. Elektronske fakture za usluge će se dostavljati na adresu elektronske pošte navedenu u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija ili navedenu tokom postupka kupovine preko Telefonskog Korisničkog Centra.
  3. U slučaju rezervisanja usluga za više od jednog Korisnika, ako nije naveden kupac za kojeg treba izdati fakturu, izdaće se ona za prvog Korisnika čiji podaci su navedeni u rezervaciji za više osoba i poslana na adresu elektronske pošte navedenu tokom rezervacije.
  4. Opšti uslovi pojedinih usluga mogu da sadrže posebne uslove izdavanja faktura.
 10. REKLAMACIJE

  1. Reklamacije u okviru izvršenih rezervacija i kupovine karata kao i drugih turističkih usluga mogu se podnositi u pismenom obliku u eSky kancelariji, ul. Murckowska 14a, 40-265 Katovice, Poljska ili putem elektronske pošte na adresu:primedbe@esky.ba. Prijem reklamacije i rezultat njenog razmatranja eSky će javiti Kupcu u roku od 21 dana od dostavljanja reklamacije ili u roku koji je naveo organizator turističkih događaja ili drugi pružaoc usluga.
  2. eSky navodi da u slučaju kada se podnesena reklamacija odnosi na usluge koje pružaju drugi subjekti, Korisnik će biti obaviješten o tome i istovremeno će biti navedena mogućnost podnošenja reklamacije kod ovog subjekta ili će podnijeti takvu reklamaciju s ovlaštenjem i u dogovoru s Korisnikom kada u sadržaju reklamacije podnesene u eSky su navedene informacije koje omogućuju reklamaciju kod subjekta koji pruža usluge. U slučaju nedostatka kontakta s Korisnikom, npr. nepojavljivanjem na aerodromu, eSky može sam da preuzme radnje u korist Korisnika.
 11. POLITIKA ODUSTANKA OD UGOVORA

  1. Ova politika određuje uslove odustajanja od ugovora između Korisnika koji upotrebljava Sistem rezervacija ili Telefonski korisnički servis u smislu Opštih uslova eSky.pl S.A. (www.esky.rs/opsti-uslovi),u daljem tekstu Opšti uslovi, o kojem se pravu spominje u čl. 27 poljskog Zakona o zaštiti potrošača od 30. maja 2014. godine, u daljem tekstu Zakon.
  2. Na osnovi čl. 38. t. 1. Zakona, pravo na odustanak od ugovora sklopljenog na daljinu ne odnosi se na ugovore o pružanju usluga ako je trgovac u potpunosti izvršio uslugu s izričitom saglasnošću potrošača koji je bio obaviješten, prije početka usluge, da će izgubiti pravo na povlačenje nakon njenog izvršenja.
  3. Uzimajući u obzir gore navedeno, eSky.pl S.A. prije početka pružanja usluga određenih u Opštim uslovima obavještava da Korisnik, koji je sklopio ugovor na daljinu o pružanju ovih usluga, nema pravo na odustanak od ugovora bez navođenja razloga i bez snošenja troškova u roku od 14 dana od sklapanja ugovora, zbog potpunog izvršenja (na izraziti zahtjev Korisnika) usluge od strane eSky.pl S.A. u obliku rezervacije usluga trećih subjekata – servisna naknada eSky.pl S.A. se ne vraća. Ako subjekti koji pružaju usluge omogućavaju povratak dijela ili cijele vrijednosti usluga u slučaju odustanka od ugovora, potrošač će biti obaviješten o tome.
 12. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. eSky zadržava pravo na vršenje jednostranih izmjena u sadržaju Opštih uslova - uz princip da Kupca obvezuju Opšti uslovi prihvaćeni tokom rezervisanja i omogućavanje Kupcima pristup arhivskim verzijama Opštih uslova. Svaki Kupac ima obavezu da pročita sadržaj Opštih uslova prije izvršenja rezervacije i svakog puta obavezuju ga odredbe Opštih uslova od trenutka vršenja rezervacije i kupovine karata kao i drugih turističkih usluga./li>
  2. U pitanjima neodređenim ovim Opštim uslovima obavezuju odredbe poljskog građanskog zakona i zakona od 30. maja 2014. g. o pravima potrošača. Treba napomenuti, da je eSky usluga vršenje radnji vezanih uz narudžbe usluga od strane Korisnika kod drugih subjekata i zbog toga je završena u trenutku potvrđivanja - povratak ili odustanak su mogući samo u slučaju kada je subjekt koji pruža ovu uslugu izričito ukazao na to. U slučaju potrošačkih sporova postoji mogućnost upotrebe internet platforme Evropske Unije ODR (Online Dispute Resolution) koja će biti dostupna pod linkom: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. eSky ne snosi odgovornost za štete nastale na strani Kupca koje su rezultat otkazivanja putovanja zbog štrajka zaposlenih u aviokompaniji, zaposlenika aerodroma, željeznica, kao i štete nastale zbog štrajka hotelskog osoblja, vršenje ostalih usluga navedenih u Opštim uslovima ili kao rezultat djelovanja više sile, jer funkcioniše samo kao subjekt koji dijeli sistem rezervacije i ne pruža ove usluge ili ne predlaže izbor bilo kojeg od subjekta.
  4. Ako se tokom transakcije pojave okolnosti u kojima se zahtjeva primjena Direktive (EU) 2015/2302 u vezi sa povezanim turističkim aranžmanom, onda će subjekt zadužen za implementaciju te usluge platiti neophodne takse odgovarajućim organima i na ispravan način pružiti informacije o obavljenom plaćanju, kao i ispuniti sve druge obaveze koje proističu iz pružanja takve usluge Korisniku.

Avionske karte

Opšti uslovi - avionske karte (verzija: 2.8)

 1. AVIONSKE REZERVACIJE, KUPOVINA KARTE, NAČINI PLAĆANJA I DOSTAVLJANJA AVIONSKE KARTE, FAKTURE

  1. eSky, u slučaju aviokompanija akreditovanih od strane IATA (International Air Transport Association), kad dijeli s Korisnicima ponude ovih aviokompanija, djeluje kao agent ovih aviokompanija - subjekti koji pružaju avionske usluge prema Korisniku koje snose odgovornost za neizvršenje ili nepravilno izvršenje leta su one avioompanije u ime i za čije dobro radi eSky a čiji je naziv naveden tokom postupka rezervacije kao i na karti dostavljenoj Korisniku.
  2. U slučaju jeftinih aviokompanija (tzv. Low Cost) eSky djeluje kao posrednik koji kod ovih aviokompanija vrši faktičke radnje vezane uz vršenje i dostavljanje kod njih naručene karte tačno prema uputama Korisnika ili u njegovo ime, koje su distribuisane preko Sistema Rezervacija ili Telefonskog Korisničkog Centra. Vršenje usluge, kao i razmatranje postupka reklamacije, podliježe opštim uslovima ovih prijevoznika navedenih tokom postupka rezervacije.
  3. U slučaju charter letova koje organizuje turistički organizator, eSky djeluje kao agent i dijeli uslove navedene od strane subjekta koji organizuje let. Odgovornost zbog neizvršenja ili nedovoljnog izvršenja usluge charter leta snosi organizator.
  4. Strana ugovora prijevoza je uvijek navedeni i u ponudi određeni pružaoc usluga koji pruža usluge avionskog prijevoza koji je predmet ugovora. Gore navedeni ugovori su sklapani putem web stranice eSky i vršeni na osnovu opštih uslova ugovora pojedinih pružaoca usluga s kojima ugovor sklapa Korisnik i avionskih tarifa ovih prijevoznika.
  5. Zahtjev za rezervaciju
   Korisnik šalje zahtjev za rezervaciju izborom jedne od opcija letova koje je ponudio Sistem i unošenjem u obrazac svih neophodnih podataka za koje informacije o njihovoj obradi određuje t. VI Opštih uslova.
  6. Potvrda zahtjeva i izmjena cijene:
   1. Korisnik dobiva na adresu elektronske pošte koju je naveo, potvrdu zahtjeva koja sadrži, osim broja rezervacije, informaciju o izabranom letu, ukupnoj cijeni avionske karte i načinu plaćanja. Cijena avionske karte je navedena u EUR ili drugoj valuti određenoj u obrascu za zahtjev. Cijena avionske karte se sastoji detaljno od: neto tarifa, aerodromskih taksi, nepovratne servisne naknade za izdavanje karte. Zbog uvodnog karaktera izvršene rezervacije cijena karte nije garantovana do trenutka kad eSky dobije plaćanje. Usluga će da bude kupljena za Kupca kod Prijevoznika po cijeni koja je dostupna u Sistemu Rezervacija nakon dobivanja uplate u slučaju plaćanja putem bankovne doznake ili gotovinskog plaćanja na račun eSky ili u trenutku izdavanja karte u slučaju elektronskog plaćanja platnim instrumentom. U slučaju izmjena u usluzi koju je kupio Kupac eSky preuzima naplatu za vršenje radnji u skladu sa Opštim uslovima. U slučaju otkazanih ili izmijenjenih rezervacija (na način koji onemogućuje putovanje) od strane aviokompanija, ako Kupac odluči da kupi novu kartu, servisna naknada za prethodni let će biti uračunata u servisne naknade za eSky u sljedeći let. Takse za izdavanje avionske karte, "Paketa dodatnih usluga" i usluge onlajn čekiranja, kao i naknade za uslugu su nepovratna sredstva. Osim u slučaju, kada turistička agencija eSky nije ispunila proces nuliranja avionske karte, ili druge dodatne usluge u skladu opštim pravilima poslovanja.
   2. Korisnik prije vršenja plaćanja ima obavezu da provjeri pravilnost podataka sadržanih u poslanoj potvrdi i informaciju o roku plaćanja za rezervaciju u cilju zakupa karte po cijeni navedenoj tokom pretraživanja u Servisu.
  7. Kupovina avionske karte:
   1. Korisnik može da izvrši kupovinu avionske karte pod uslovom da unese stvarne lične podatke u Sistem Rezervacija. Prije izvršenja kupovine avionske karte obaveza Korisnika je da pročita ove Opšte uslove i da ih prihvati te da pročita uslove tarife koje se odnose na let koji je Korisnik izabrao. Za radnje vezane uz izdavanje karte eSky naplaćuje nepovratnu servisnu naknadu visine koja je određena za svaki let.
   2. Razumijevanje uslova koji regulišu određenu tarifu će pomoći Korisniku da izabere let koji ima najpovoljniju cijenu i smanjiće troškove eventualnog otkazivanja avionske karte.
   3. Ako se cijena značajno razlikuje od očekivane cijene, onda to može biti povezano sa nedostatkom mjesta u najjeftinijim ekonomskim razredima. Molimo da provjeravate datume odlaska i dolaska sa susjednim datumima.
   4. Nakon dobivanja prijave rezervacije eSky može da kontaktira Korisnika u cilju verifikacije podataka Korisnika i potvrde rezervacije. Kada kontakt s Korisnikom nije mogući, eSky vrši rezervaciju u skladu sa prijavom u slučaju kad Korisnik uplati iznos koji odgovara najmanje jednoj cijeni karte sa dodatnim uslugama koje je Korisnik odredio i sa servisnom naknadom.
   5. Ukoliko vaše putovanje zahtijeva dodatne usluge (npr. poseban obrok, proračun bodova u frequent flyer program, let sa životinjom, dodatni prtljag, poseban prtljag u avionu, dijete bez staratelja, dodatna pratnja za putnika, pomoć za invalida, kolijevka za dijete i drugo) molimo za telefonski kontakt ili kontakt putem elektronske pošte. Zahtjevi putnika će da se razmatraju od strane aviokompanija.
   6. eSky zadržava mogućnost odbijanja izdavanja avionske karte u slučaju kada upotrijebljena (izabrana od strane Korisnika) tarifa nije uskladiva s njenom namjenom u skladu s uslovima prodaje u okviru određene ponude ili postoje opravdana ograničenja u ugovorima među aviokompanijama na koje eSky nema utjecaja. Neusklađenost tarife s njenom namjenom znači prije svega, ali ne isključivo, da Korisnik podnese lažnu izjavu, odnosno prava, na popuste, uzrasta itd., koje imaju utjecaj na cijenu karte ili prekršaj drugih uslova tarifa koje je Prijevoznik detaljno odredio i na koje eSky nema utjecaj, te za koje je Korisnik informisan tokom postupka rezervacije i koje mora da primi k znanju, posebno da Korisnik podnese lažnu izjavu odnosno prava na popuste, uzrasta itd., koje imaju utjecaj na cijene karte.
  8. Načini plaćanja:
   1. Prihvaćani su sljedeći načini plaćanja za avionske karte kupljene preko web stranice www.esky.ba:
    • plaćanje elektronskim platnim instrumentom,
    • plaćanje putem bankovne doznake,
    • plaćanje gotovinom,
    • uplata putem državne platne institucije, čiju ponudu je podijelio eSky u servisu i pod uslovima koje je odredila institucija.
   2. Korisnici biraju preferirani način plaćanja u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija,
   3. Plaćanje za "Low Cost" karte se vrši isključivo elektronskim platnim instrumentom tokom online kupovine ili putem bankovne doznake u slučaju narudžbe takve usluge u obrascu rezervacije ili putem telefonskog centra pri čemu treba da se navede da uplata mora odmah da se izvrši zbog mogućnosti izmjene cijene od strane aviokompanije,
   4. Plaćanje putem bankovne doznake može da se izvrši isključivo za karte rezervisane na www.esky.rs najmanje 2 dana ranije. Izborom ovog načina plaćanja korisnik se obvezuje da uplati u roku od 24 sata od prijave rezervacije iznos koji je dužan eSky za kupljenu avionsku kartu,
   5. Gotovinske uplate i plaćanja putem bankovne doznake treba da se izvrše na bankovni račun eSky naveden u e-mail poruci s potvrdom rezervacije,
   6. Na uplatnicu treba unijeti ime i prezime Korisnika (Putnika) i broj rezervacije. eSky izdaje avionske karte plaćene putem bankovne doznake ili gotovinom na dan kada je iznos, koji je Korisnik dužan za avionsku kartu, uknjižen na gore navedeni račun, knjiženje mora da bude izvršeno prije 20:00 sati. Izuzetak su neradni dani - informacija se nalazi na internetskoj stranici. Vršenje usluga naručenih na ovaj način se vrši sljedećeg radnog dana po cijenama dostupnim kod prijevoznika. Pažnja: Aviokompanije dozvoljavaju izdavanje karte u roku koji nije duži od 72 sata od trenutka rezervisanja ili u roku od 24 sata ili ranije kod rezervacija karata u posebnoj tarifi. U slučaju kad eSky ne dobije uplatu u roku i iznosu koji omogućuje kupovinu i izdavanje karte u skladu s ograničenjima koje je odredila aviokompanija, rezervacija Korisnika će biti otkazana. eSky ne snosi odgovornost za otkazivanje rezervacija Korisnika zbog kašnjenja s uplatom na račun eSky koje je duže od rokova navedenim u ovim Opštim uslovima i individualnim informacijama proslijeđenim Korisnicima. Uzimajući u obzir veliku promjenljivost cijena u vremenu, eSky preporučuje izbor plaćanja kreditnom karticom jer u ovom slučaju Korisnik plaća istovremeno sa rezervacijom.
   7. Plaćanje elektronskim platnim instrumentom:
    • korisnik Sistema Rezervacija avionskih karata preko interneta vrši kupovinu pomoću platne kartice VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express ili drugim platnim instrumentom, koji se spominju u poljskom Zakonu o platnim uslugama. (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. br. 199. poz. 1175. sa kasnijim izmjenama).
    • Transakcija kupovine upotrebom elektronskih platnih instrumenta je sigurna transakcija.
    • Izborom načina plaćanja "platna kartica" Korisnik se obvezuje da popuni u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija polja s podacima platne kartice koju koristi (kao što su: vrsta kartice, broj kartice i datum važenja kartice). Nakon prijave rezervacije platna kartica je automatski autorizovana od strane Sistema Rezervacija u sistemu order by phone preko eSky i zadužena za iznos koji odgovara cijeni kupljenih aviokarata. Pažnja: Unos nepravilnih podataka platne kartice (npr. pogrešan broj ili datum važenja) će prouzrokovati odbijanje zahtjeva od strane Sistema Rezervacija.
    • Zaduženje platne kartice se vrši u dvije transakcije, iznos karte neto s aerodromskim taksama naplaćuje aviokompanija, iznos za servisnu naknadu preuzima eSky. eSky zadržava mogućnost preuzimanja iznosa u okviru jedne transakcije.
  9. Oblik karte
   eSky izdaje Korisniku kartu u elektronskom obliku.
  10. Dostavljanje elektronske aviokarte
   Elektronske aviokarte, kupljene preko www.esky.ba, isporučivane su na adresu elektronske pošte navedenu u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija ili navedenu u postupku kupovine preko Telefonskog Korisničkog Centra.
  11. Otkazivanje rezervacije zbog krivice prijevoznika
   1. eSky ne snosi odgovornost za izmjene i otkazivanje koje su izvršile aviokompanije u rezervacijama Korisnika Sistema bez njenog učešća. Informacije o eventualnim mogućim izmjenama u rezervaciji Korisnika zaposlenici eSky će da pošalju na navedenu adresu elektronske pošte ili javljene telefonski na navedeni telefonski broj.
   2. Sva potraživanja koja proizlaze iz otkazivanja ili izmjene, uključujući kašnjenja leta, od strane aviokompanije, Korisnik treba da uputi ovoj kompaniji. Aviokompanije snose odgovornost pod uslovima Varšavskog sistema i Montrealske konvencije.
  12. Povrat avionske karte:
   1. Korisnik ima pravo na povrat aviokarte kupljene preko web stranice www.esky.ba pod uslovom da je povrat izvršen prije dana koji je određen kao datum polijetanja i ukoliko to omogućuje tarifa primijenjena na avionskoj karti i koja je ranije direktno uspostavljena od strane aviokompanije i s kojom se Korisnik mora da upozna prije izvršenja kupovine karte. Povrat aviokarte je povezan s odbitkom kaznene naplate koji određuje aviokompanija. U slučaju neslaganja odnosno povrata među licima navedenim kao putnici na aviokarti, odlučujuća je izjava volje koju je podnijelo lice koje je platilo kartu, osim ako su na izraziti način istaknuta lica koja su platila karte u okviru jedne rezervacije.
   2. Otkazivanje avionske karte bez dodatnih taksi i naknadi od strane redovne avio-kompanije, koja operira let, moguće je istog dana kada je avionska karta izdata.
   3. Izabrane promotivne tarife ne dozvoljavaju vršenje nikakvih izmjena na avionskoj karti i vraćanje karte izdavaocu prije početka putovanja (odustajanje od leta je vezano s potpunim gubitkom novca uplaćenog za avionsku kartu).
   4. Kad vraća elektronsku avionsku kartu Korisnik treba telefonski da kontaktira Telefonski Korisnički Centar u cilju izvršenja povrata karte.
   5. U zavisnosti od primijenjenog načina plaćanja iznos dužan Korisniku za vraćenu avionsku kartu je direktno polsan na bankovni račun Korisnika ili na račun platne kartice Korisnika u roku do 7 dana od datuma kada eSky dobije novac od aviokompanije. Kao rok izvršenja povrata novca računa se zaduženje bankovnog računa eSky.
  13. Izmjene u rezervaciji
   1. Izmjenu rezervacije treba prijaviti telefonski ili preko kontakt obrasca koji se nalazi na web stranici: Ako je do polijetanja preostalo manje od 48 sati telefonski kontakt je obavezan.
   2. Cijena izmjene zavisi od iznosa koji su određeni u opštim uslovima aviokompanije koja upravlja letom. U ukupnu cijenu rezervacije su uključene:
    • osnovna naplata za izmjenu/dodatnu uslugu (sastoji se od naplate za izmjenu karte koja proizlazi iz opštih uslova i tabele naplata aviokompanije kao i nepovratne servisne naknade za izvršenje izmjene/naručivanje dodatne usluge),
    • razliku u cijenama tarifa (razlika troškova među početnom i trenutnom cijenom tokom vršenja izmjene),
    • razliku u porezima i aerodromskim taksama - (Moguća razlika troškova među početnom vrijednošću poreza i taksa i trenutnom vrijednošću tokom vršenja izmjene).
   3. Kupac može da izvrši plaćanje platnom karticom, bankovnom doznakom ili uplatiti u banci na račun eSky. Plaćanje platnom karticom se vrši telefonski na liniji eSky. U slučaju plaćanja putem bankovne doznake kupac dobiva potvrdu izmjene putem elektronske pošte, koja sadrži: detalje rezervacije (broj rezervacije, podatke putnika, detalje leta i informaciju o dodatnim uslugama), podatke odnosno plaćanja i cijenu izmjene.
   Tabela servisnih naknada za dodatne usluge do izmjena u kupljenoj karti (navedene u EUR):
   Izmjena SN za lice
   izmjene u karti (uključujući: izmjena datuma i rute putovanja, prezimena putnika) 12
   otkazivanje ili povrat karte 12
   naručivanje dodatnog ili posebnog prtljaga 8
   naručivanje pratnje za dijete koje putuje bez staratelja 6
   rezervacija izabranog mjesta u avionu 8
   naručivanje posebnog obroka 6
   prijevoz životinja 7
   prioritetni ulazak u avion 7
   dodatne usluge koje nudi aviokompanija 7
   Online check-in/ pomoć za check-in 7
  14. Promotivne tarife - ograničenje odgovornosti:
   Neke od promotivnih tarifa dostupne u Sistemu Rezervacija imaju određene uslove rezervisanja i izdavanja avionskih karata. Odnosi se to prije svega na tarife koje moraju da budu rezervisane i kupljene najmanje 3, 7 ili 14 dana unaprijed. Neispunjavanje ovog uslova može da utiče na promjenu cijene avionske karte. eSky zadržava pravo otkazivanja rezervacije Korisnika izvršene tačno tri, odnosno sedam ili četrnaest dana prije polijetanja kad Korisnik prekorači limit zakupa određenog u uslovima tarife Prijevoznika pod uslovima koje je odredio. U ovom slučaju ćete dobiti od nas informaciju na trenutnu adresu e-pošte o obaveznom roku uplate.
  15. Kombinovani letovi
   1. U okviru usluga dostupnih u Sistemu Rezervacija Korisnici mogu da izvrše rezervaciju kombinovanih letova. Kombinovan let obuhvata najmanje dva leta, jednog ili više prijevoznika, gdje se svaki let tretira kao posebna usluga i prijevoznici ne sarađuju međusobno u okviru organizovanja kombinovanog leta.
   2. Kupovina karata za kombinovan let podrazumijeva kupovinu više od jedne avionske karte koje obuhvataju nekoliko letova s presjedanjem ili presjedanjima koje Korisnik kupuje kao posebne avionske karte kod jednog ili više prijevoznika.
   3. Uzimajući u obzir da Korisnik kupuje odvojene karte za svaki let u okviru kombinovanog leta i da među svakog leta mogu da budu kratki periodi za presjedanje odnosno vezan uz njih rizik od otkazivanja, zakašnjenja ili promjene vremena polijetanja zbog čega može da proizađe nemogućnost korištenja sljedećeg leta ili letova, eSky preporučuje provjeru mogućnosti rezervacije alternativnih letova.
   4. Dostupnost kombinovanih letova za pojedine kombinacije zavisi od dostupnosti karata na letove kod pojedinih Prijevoznika kao i od kriterija koje je Korisnik sam podesio u Sistemu Rezervacija.
  16. Dinamički paketi
   1. U okviru usluga koje su dostupne u Sistemu Rezervacija i preko Telefonskog Korisničkog Centra Korisnici mogu sa izvrše rezervaciju dinamičkog paketa, odnosno rezervaciju ili kupovinu dvije ili više usluga koje obuhvataju najmanje kupovinu Avionske Karte i Hotelske Usluge. Svaki proizvod se tretira kao posebna usluga i Pružaoci usluga ne sarađuju međusobno u okviru organizovanja ovih usluga. Istovremeno zbog posebno smanjenih tarifa vezanih uz to što Korisnik kupuje nekoliko usluga prema kriterijima i principima koje je izabrao među dostupnim u Servisu ponuda Dobavljača pojedinih usluga - povrat cijele ili dijela usluga se vrši prema pravilima koje su odredili Pružaoci Usluga. Uzimajući u obzir dodjeljivanje Korisniku posebnih tarifa koje proizlaze iz kupovine više od jedne usluge, u slučaju otkazivanja jedne od ovih usluga, cijena ostalih usluga može da se promijeni. U slučaju odustajanja od ove Usluge, čija je cijena bila smanjena od strane Dobavljača zbog kupovine više od jedne usluge - Korisnik u slučaju odustajanja od usluge može da bude obvezan od strane Pružaoca usluge da doplati razliku između promotivne tarife i redovne tarife dostupne na dan povrata usluge.
   2. Kupovinu usluga iz dinamičkog paketa obavlja sam Korisnik prema parametrima i kriterijima koje naznači, a implementira ih subjekt koji je naveden u dokumentima koji potvrđuju obavljanje personalizovanih usluga za Korisnika.
   3. U vrijednost usluga koje je Korisnik tokom transakcije odabrao da sadrži njegov dinamički paket uključene su sve naknade za Pružaoce usluga i subjekt koji je odgovoran za pružanje usluga (pod uslovom da se u slučaju otkaza ili promjene bilo koje od usluga iz paketa mogu primijeniti standardne doplate). U cijenu nisu uračunate takse niti lokalne takse koje naplaćuje hotel na licu mjesta.
   4. Uslovi vršenja usluga podliježu odredbama i uslovima ovih Opštih uslova i uslovima pojedinih usluga, osim ako je u ovom stavu navedeno drugačije. Potraživanja vezana uz vršenje ugovora avionskog prijevoza u okviru Dinamičkog paketa - korisnik bi trebao da upućuje kod Prijevoznika s kojim je sklopio ugovor o avionskom prijevozu i koji vrši let, za koji je korisnik kupio avionsku kartu. Razmatranje potraživanja Korisnika prema Prijevozniku se vrši prema pravilima određenim u opštim uslovima ovog Prijevoznika i u skladu s obavezujućom avionskom tarifom. Potraživanja vezana uz vršenje ugovora o pružanju hotelskih usluga u okviru Dinamičkog paketa Korisnik treba da upućuje kod Pružaoca usluga koji pruža hotelske usluge i prema pravilima koje je odredio.
  17. Dodatne usluge nuđene u okviru transakcijskog postupka
   1. U okviru usluga dostupnih u Sistemu Rezervacija i preko Telefonskog Korisničkog Centra korisnici mogu da izvrše rezervaciju dodatnih usluga koje podliježu naplatama navedenim u okviru transakcijskog postupka.
   2. Paket usluga eSky koji se zove eSky Asistent je paušalna servisna naknada za jednu ili više izmjena na karti vršenih preko Telefonskog Korisničkog Centra i obuhvata: pomoć u uvođenju izmjena na karti, pomoć u vraćanju karte, naručivanje posebnog prtljaga ili prijevoza životinja, naručivanje posebnog obroka ili pratnje za dijete. Pravila vršenja izmjena i povrata su navedena u I dijelu, stav 12. i 13. Opštih uslova i primjenjuju se. Kako bi se izbjegle nedoumice u slučaju kada za usluge predviđene u Tabeli servisnih naknada koja se nalazi u ovim Opštim uslovima su predviđene dodatne naknade a Korisnik je zakupio eSky Asistenta - plaća se servisna naknada samo za usluge drugačije od onih određenih u okviru paušalne servisne naknade za eSky Asistenta. Kupovinom usluge eSky Asistenta korisnik se oslobađa od servisne naknade koju preuzima eSky i koja je navedena u Tabeli servisnih naknada za dodatne usluge do izmjena u kupljenoj karti. U slučaju kada aviokompanija u skladu s uslovima tarife preuzima naplatu za izmjene/povrate/posebne usluge, Korisnik ima obavezu da plati cijenu za uslugu koju je navela aviokompanija. eSky informiše da vršenje dodatne usluge ili vršenje izmjene u kupljenoj karti zahtijeva konačno prihvatanje od strane aviokompanije kako bi bila važeća. U slučaju odbijanj od strane aviokompanije ova usluga ili izmjena avionske karte neće moći da bude izvršena.
   3. Check-in putem interneta omogućuje check-in u sistemu aviokompanije u odnosu na kupljenu kartu za koju je u transakcijskom sistemu predviđena takva mogućnost. Karta za ukrcavanje će biti poslana na adresu e-pošte koja je navedena tokom rezervacije u roku od 8 sati prije polaska aviona. Neke avionske karte mogu da nametnu obavezu da Korisnik unese dodatne informacije, koje nisu bile navedene u rezervaciji, kako bi izvršio chec-in (npr. broj pasoša) - Korisnik ima obavezu da navede važeće podatke za kontakt kao što su e-mail adresa e- i telefonski broj da bi omogućio kontakt, posebno u periodu neposredno prije polaska. Ako Korisnik ne navede podatke za kontakt, navede nevažeće ili nepotpune podatke, neće se javljati na telefonske pozive od eSky ili navede pogrešne podatke koje su neophodni za check-in, može da onemogući izvršenje check-ina putem interneta što će prouzročiti snošenje troškova od strane Korisnika koje je odredila aviokompanija ili nemogućnost polijetanja. Korisnik mora veoma pažljivo da navede potpune podatke i da omogući kontakt u cilju transfera od strane eSky do aviokompanije drugih podataka koje zahtijeva aviokompanija.
   4. Sigurna karta - kada dođe do situacije zbog koje let zakasni ili bude otkazan eSky, u okviru analize podataka koji se odnose na let Korisnika, će mu pružiti informacije o subjektu s kojim sarađuje u cilju dobivanja odgovarajuće odštete, tj. AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-000 koji će preduzeti određene mjere nakon izričitog prihvatanja od strane Korisnika.. Istovremeno u skladu s Regulativom (EU) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Savjeta eSky informiše da korisnik ima pravo na potraživanja i zahtjeve direktno upućene aviokompaniji koja vrši prijevoz cilju dobivanja, u određenim slučajevima, nadoknade, na koju putnik može da ima pravo.
  18. OPŠTI USLOVI PRIJEVOZA POJEDINIH "LOW COST" AVIO KOMPANIJA NAVEDENIH U TAČKI II, PASUS 3. OPŠTIH USLOVA

    

   Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

    

   General IATA conditions

Rezervacije hotela

Opšti uslovi - Rezervacije Hotela

 1. OPŠTE ODREDBE

  1. eSky nije strana ugovora o pružanju smještajnih usluga i drugih ugovora koji su povezani s njima a koji su sklapani preko Sistema Rezervacija, jer strana je uvijek pružaoc usluga koji je direktno naveden i određen u ponudi i koji nudi usluge koje su predmet ugovora. Ugovori sklapani preko web stranice eSky, navedeni gore, su sklapani i vršeni na osnovu opštih uslova ugovora pojedinih pružaoca usluga. Svi podaci koji su prikazani u ponudama Servisa su zasnovani na podacima direktno podijeljenim od strane dobavljača hotelskih usluga. Uslovi rezervacije hotelskih usluga koje pruža EXPEDIA se vrše prema pravilima navedenim u narudžbi i u skladu s Opštim uslovima -  https://developer.ean.com/terms/en/
  2. Upotrijebljeni u ovim Opštim uslovima termini označavaju:
   1. Dobavljač – dobavljač smještajnih usluga ili s njima povezanih, eSky, koji nudi Korisniku preko Internet stranice www.esky.ba i preko drugih web stranica koje su vlasništvo subjekata koji sarađuju s eSky, svoje usluge detaljno opisane u pojedinim ponudama,
   2. Smještajne ili hotelske usluge - kratkotrajan, generalno dostupan najam kuća, stanova, soba, mjesta za noćenje, kao i mjesta za postavljanje šatora ili kamp prikolica te pružanje, u okviru objekta, povezanih usluga,
   3. Proizvodi u paketu - individualno i samostalno podešeno od strane Korisnika tokom postupka rezervacije rješenje koje je paket putovanja koje se sastoji od nekoliko pojedinih usluga u okviru usluge prijevoza (avionski prijevoz) i rezervacije usluge smještaja zajedno s eventualnim dodatnim uslugama, dostupni preko web stranice www.esky.ba.
  3. Predmet Opštih uslova
   Ovi Opšti uslovi uređuje pravila funkcionisanja na web stranici www.esky.ba hotelskih usluga koje nude treći subjekti Korisnicima koji žele da naprave odgovrajuću rezervaciju.
  4. eSky osigurava Korisniku:
   1. direktan pristup smještajnim uslugama koje nude pružaoci i koje se odnose na objekte kako u zemlji tako i u inostranstvu,
   2. mogućnost korištenja proizvoda u paketima prema želji i individualno podešavanih od strane Korisnika.
  5. U slučaju kada iz zakonskih odredbi bude proizlazila takva obaveza, eSky ima obavezu da plati PDV porez za pružane usluge. Osim toga eSky ima obavezu da obezbijedi, uključujući finansijsku stranu, elemente od kojih se sastoje proizvodi u paketu, na svojoj web stranici.
 2. MOGUĆE VARIJANTE REZERVACIJE SMJEŠTAJNIH USLUGA

  1. U zavisnosti od ponude pojedinih Dobavljača, razlikuje se sljedeće opcije rezervacije i vršenja plaćanja za smještajne usluge:
   1. vršenje rezervacije smještajne usluge putem Sistema Rezervacije uz istovremeno regulisanje plaćanja od strane korisnika u roku koji je naveden u ponudi objekta direktno kod Dobavljača koji nudi objekat - nema uplate za eSky,
   2. vršenje rezervacije smještajne usluge putem Sistema Rezervacije uz istovremeno regulisanje plaćanja od strane Korisnika u rokovima koji su navedeni u ponudi na račun eSky,
  2. Zbog mogućnosti provjere pravilnosti navedenih podataka i osiguranja plaćanja za izvršenu rezervaciju razlikuje se:
   1. negarantovana rezervacija koju Korisnik nije platio,
   2. garantovana rezervacija, koju je Korisnik platio ili su podaci Korisnika provjereni prema pravilima određenim u ovim Opštim uslovima.
 3. SLANJE ZAHTJEVA I REZERVISANJE HOTELSKIH USLUGA

  1. Zahtev za rezervaciju:
   Korisnik šalje zahtjev za rezervaciju smještajne usluge izborom jedne od dostupnih opcija - elektronski Sistem Rezervacija dostupan na www.esky.ba, nna drugim web stranicama koje su vlasništvo subjekata koji sarađuju sa eSky ili telefonski kontakt preko navedenog broja Telefonskog Korisničkog Centra kao i putem popunjavanja obrasca za lične podatke.
  2. Potvrda zahtjeva i cijene:
   1. Korisnik dobiva, na e-mail adresu koju je naveo, potvrdu zahtjeva koja osim broja rezervacije sadrži informaciju u smještajnoj usluzi, ukupnoj cijeni usluge i izabranom načinu plaćanja.
   2. Kreiranje i posjedovanje rezervacije je za Korisnika obvezujuće prilikom korištenja smještajnih usluga.
   3. Cijena smještajne usluge je izražena u EUR ili drugoj valuti navedenoj u obrascu sa zahtjevom. Cijena usluge posebno sadrži: neto tarifu, dodatne naplate, završno čišćenje i druge naplate navedene u rezervaciji.
   4. U slučaju kada rezervisana usluga u skladu sa uslovima rezervacije zahtjeva da Korisnik izvrši dužnu naplatu na račun eSky, cijena usluge navedena u potvrdi rezervacije nije garantovana do trenutka kad eSky dobije uplatu zbog uslova koje su odredili Dobavljači hotelskih usluga.
   5. Prije izvršenja plaćanja Korisnik ima obavezu da provjeri pravilnost podataka koje sadrži poslana potvrda.
  3. Kreiranje narudžbe smještajne usluge:
   1. Korisnik može da izvrši narudžbu pod uslovom da unese stvarne lične podatke u Sistem Rezervacija. Prije izvršenja narudžbe Korisnik ima obavezu da pročita ove Opšte uslove i da ih prihvati kao i da pročita uslove rezervacije usluge koje se odnose na objekat koji nudi uslugu i koji je izabrao Korisnik
   2. Razumijevanje uslova rezervacije pomoći će Korisniku da izvrši izbor najpovoljnije usluge i omogućiče smanjenje troškova eventualnog otkazivanja narudžbe.
   3. Nakon dobivanja prijave rezervacije eSky može da stupi u kontakt s Korisnikom u cilju provjere podataka Korisnika i potvrde ponude. U slučaju kada kontakt s Korisnikom nije mogući, eSky ne odgovara za uspješan prijem rezervacije od strane Dobavljača, u skladu sa sadržajem izvršene prijave, osim ako je izvršena garantovana rezervacija u skladu sa tačkom V stav 2. ovih Opštih uslova.
   4. Svaku rezervaciju/prijavu eSky prosljeđuje u ime Korisnika određenom Dobavljaču kao deklaraciju narudžbe.
   5. Hotel ima pravo da otkaže rezervaciju u slučaju nepojavljivanja na dan početka usluge u objektu koji nudi uslugu. Vrijeme i uslovi otkazivanja određeni su u detaljnim uslovima rezervacije objekta koji nudi uslugu.
  4. Potvrda rezervacije
   Potvrda rezervacije ("hotelski vaučer") koju je odštampao Korisnik a koju je dobio na e-mail adresu zajedno sa izvršenom u određenim roku eventualno obaveznom uplatom je narudžba smještajne usluge.
  5. Promotivna tarifa hotela iz EXPEDIA ponude
   U slučaju avionskih karata kupljenih putem Sistema Rezervacija Korisnik može da kupi u okviru promotivne tarife smještajnu uslugu pod uslovom da rok boravka i zemlja boravka u slučaju povratnih karata obuhvata rok između polijetanja i slijetanja, a u slučaju rezervacija u jednom pravcu je sadržan u periodu od 14 dana od dana dolaska. Ako navedeni uslovi nisu ispunjeni ili nema dostupnih usluga iz Expedia ponude - promotivna tarifa nije obavezujuća.
 4. NAČINI PLAĆANJA

  1. Načini plaćanja:
   1. U slučaju kada plaćanje za uslugu treba da se izvrši prije dolaska u objekat direktno na račun Dobavljača, ponuda sadrži detaljne podatke neophodne za realizaciju uplate.
   2. U slučaju kada, u skladu s tarifom koja se odnosi na određeni objekat, plaćanje za uslugu treba da se izvrši prije dolaska u objekat na račun eSky, prihvataju se sljedeći načini plaćanja za hotelske/smještajne usluge:
    • plaćanje elektronskim platnim instrumentom,
    • plaćanje putem bankovne doznake,
    • plaćanje gotovinom,
    • uplata putem državne platne institucije, kojoj je ponudu podijelio eSky u servisu i pod uslovima koje je odredila institucija.
   3. izbor željenog načina plaćanja vrši Korisnik u obrascu s ličnim podacima Sistema Rezervacija, gdje:
    • Plaćanje putem bankovne doznake može da se izvrši samo za objekte (lokale) rezervisane na www.esky.ba. Izborom ovog načina plaćanja Korisnik se obvezuje da uplati u roku od 24 sata od prijave rezervacije iznos koji je dužan za uslugu.
    • Gotovinske uplate i plaćanja putem bankovne doznake treba da se izvrše na bankovni račun eSky naveden u e-mail poruci s potvrdom rezervacije,
    • U uplatnicu treba unijeti ime i prezime Korisnika i broj rezervacije.
    • Plaćanje elektronskim platnim instrumentom.
    • Korisnik Sistema Rezervacija avionskih karata preko interneta vrši kupovinu pomoću platne kartice VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express ili drugim platnim instrumentom, koji se spominju u poljskom Zakonu o platnim uslugama. (Dz. U. [poljski službeni list] od 2011. br. 199. poz. 1175. sa kasnijim izmjenama).
   4. Transakcija kupovine upotrebom elektronskih platnih instrumenta je sigurna transakcija.
   5. Izborom načina plaćanja "platna kartica" Korisnik se obvezuje da popuni u obrascu sa ličnim podacima Sistema Rezervacija polja sa podacima platne kartice koju koristi (kao što su: vrsta kartice, broj kartice i datum važenja kartice, CVV/CVC kod). Nakon prijave rezervacije platna kartica je automatski autorizovana od strane Sistema Rezervacija i zadužena za iznos koji odgovara cijeni kupljenih avionskih karata (odnosi se samo na rezervacije plaćene na račun eSky).
   6. Pažnja: Unos nepravilnih podataka platne kartice (npr. pogrešan broj ili datum važenja) će prouzrokovati odbijanje zahtjeva od strane Sistema Rezervacija.
  2. Nakon izvršenja uplate (zaduživanje kartice, izvršenje plaćanja putem bankovne doznake, plaćanje gotovinom) i uknjiženja, sistem automatski kreira i šalje na e-mail adresu, koju je Korisnik naveo, vaučer s potvrdom kupovine hotelske usluge. Vaučer je dokaz zakupa hotelske usluge, koji Korisnik treba da prikaže u trenutku korištenja usluge u hotelu.
 5. USLOVI OTKAZIVANJA REZERVACIJE/NARUDŽBE

  1. Otkazivanje rezervacije/narudžbe. Rezervacija smještajne/hotelske usluge podliježe pravilima otkazivanja koja se nalaze na web stranici određenog Pružaoca.
  2. Otkazivanje u slučaju neidentificiranog korisnika.
   Kako bi se izbjegle zloupotrebe u Sistemu Rezervacija i da pružaoci ne bi bili opterećeni lažnim ili pogrešnim rezervacijama, eSky zadržava pravo otkazivanja u pojedinim slučajevima negarantovanih rezervacija ukoliko ne postoji mogućnost za kontakt s Korisnikom preko telefonskog broja koji je naveo. U takvim slučajevima Korisnik nema pravo na potraživanje korištenja smještajne usluge. Isto se odnosi na situaciju kada eSky dobije informaciju da su sa e-mail adrese, koju je naveo Korisnik, već vršene rezervacije koje nisu upotrijebljene ili kada povratna pitanja, koja ovim putem postavlja eSky, ostaju bez odgovora. Da bi se izbjeglo otkazivanje rezervacije zbog sumnje da je ova rezervacije izvršena s namjerom da se ne upotrijebi, Korisnik ima mogućnost da izvrši garantovanu rezervaciju navođenjem broja platne kartice. Kupac može da dobije zahtjev da pošalje skeniranu kopiju kartice i ličnog dokumenta kao i popunjenog obrasca UCCCF za potrebe verifikacije pravilnosti transakcije.
 6. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Korisnik se slaže na dijeljenje njegovih ličnih podataka i izjavljuje da posjeduje saglasnost drugih lica, za koje i u imenu kojih vrši rezervaciju, zbog obrade podataka ovih lica od strane eSky za dobavljača u cilju izvršenja postupka rezervacije i nuđenja Korisniku eventualne post-prodajne podrške putem web stranice eSky u okviru naručene usluge.
  2. Eventualna potraživanja Korisnika i zahtjevi odšteta za štete koje su nastale treba da budu upućene i izvršene prema relevantnim Dobavljačima. eSky odgovara za nepravilno obavljanje usluge posredovanja.
  3. Usluga eSky i drugih firma koje sa njom sarađuju u okviru dostavljanja baza podataka o smještajnim objektima je omogućavanje Korisniku pristupa direktnim ponudama koje predstavljaju pojedini dobavljači.
  4. Informacije o hotelima i standardu njihovih usluga
   Međunarodna kategorizacija hotela prema sistemu zvjezdica je neobavezna informacija standarda ovog hotela. Dostupna u Sistemu Rezervacija eSky informacija o hotelima je osnovana na vlastitoj ocjeni hotela.
  5. Da bi se spriječilo nedozvoljeno korištenje kreditne kartice, eSky zadržava pravo na dodatne provjere kako bi potvrdio identitet vlasnika kreditne kartice ili činjenicu da je vlasnik kreditne kartice dao svoj pristanak za naplatu.

Pravljenje ugovora o osiguranju

Uslovi i pravila - Pravljenje ugovora o osiguranju (verzija 2.6)

KREIRANJE ZAHTJEVA I KUPOVINA PUTNOG OSIGURANJA

 1. Osiguravajuće društvo je Colonnade Insurance S.A. registrovano u Luksemburgu pod registracijskim brojem: B 61605, sa sjedištem na adresi Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, koje posluje u poljskoj kroz poslovnicu Colonnade Insurance Société Anonyme Branch u Poljskoj registrovano u okružnom sudu grada Varšave, Dvanaesta divizija nacionalnog sudskog registra (KRS), pod brojem 0000678377, sa poreskim brojem 1070038451, sa registrovanim uredom na adresi: Marszałkowska 111, 00-102 Varšava, e-mail: info@colonnade.pl
 2. Agent osiguranja je We Care Insurance sp. z o.o., sa sjedištem u: Katowice 40-265, ul. Murckowska 14A, registriran u Registru poduzetnika u okviru Okružnog suda Katowice-Wschód u Katowicama, 8. komercijalni odjeljak Registra nacionalnog suda pod brojem KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, sa akcijskim kapitalom od 5.000 PLN (isplaćeno u cjelosti).
 3. eSky u svojstvu ugovaratelja osiguranja obavlja sve stvarne i pravne radnje u vezi sa zaključenjem ili provođenjem ugovora o grupnom osiguranju, kako su definirane u Općim uvjetima, uključujući slijedeće: obavještava Korisnike o uvjetima ugovora o grupnom osiguranju, osigurava dokumente neophodne prije pridruživanja grupnom osiguranju, prihvaća pristup grupnom osiguranju, daje instrukcije o postupanju u slučaju da se dogodi događaj pokriven ugovorom o grupnom osiguranju.
 4. Ugovarač osiguranja dužan je pružiti Korisnicima sve neophodne informacije o nivoima pokrića usluga osiguranja preko rezervacijskog sustava ili preko kontakt-centra.
 5. Ugovor o osiguranju zaključuje se u skladu sa Općim uvjetima grupnog osiguranja i sadržajem preciziranim u ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s uvjetima navedenim u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 6. Svi dokumenti koji definiraju nivo pokrića ugovora o grupnom osiguranju koji je sklopljen između Korisnika i Osiguravajućeg društva dostupni su u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 7. Dokument kojim se potvrđuje sklapanje ugovora o osiguranju je Potvrda, koja se Korisniku izdaje u elektronskoj formi po završetku procedure rezerviranja u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 8. Potvrda, Opći uvjeti grupnog osiguranja, kao i drugi dokumenti dostupni Korisniku preko rezervacijskog sustava ili preko kontakt-centra u vezi sa primjenom usluga osiguranja kupljenih preko Ugovarača osiguranja, dostavljaju se na email adresu koju je naznačio Korisnik.
 9. Korisnik zahtijeva naplaćivanje ugovora o osiguranju tako što bira jednu od opcija dostupnih u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra, kao i davanjem svih neophodnih podataka o ličnosti u upitniku.
 10. Korisnik će platiti Potvrdu o osiguranju samo ako su svi lični podaci unijeti u rezervacijski sustav točni. Prije sklapanja ugovora o osiguranju, Korisnik je u obavezi pročitati i prihvatiti ove Opće uvjete, Opće uvjete ugovora o grupnom osiguranju, kao i sve druge dokumente dostupne Korisniku u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 11. Na navedenu email adresu Korisnik prima potvrdu, koja uključuje broj kupljene Potvrde, informacije o ukupnoj cijeni Potvrde i načinu njenog plaćanja. Cijena Potvrde izražena je u valuti prethodno odabranoj u rezervacijskom sustavu ili preko kontakt-centra.
 12. Za plaćanje Potvrde može se odabrati neki od slijedećih načina, obuhvaćenih uslugama koje se pružaju preko web stranice Ugovaratelja osiguranja ili kontakt centra, ako rezervacijski sustav podržava taj način plaćanja:
  1. platna transakcija korištenjem platne kartice ili sličnog instrumenta plaćanja,
  2. online bankovni prijenos,
  3. prijenos novčanih sredstava sa platnog računa,
  4. plaćanje putem lokalne platne institucije koja je ponuđena u rezervacijskom sustavu, pod uvjetima koje zahtjeva ta platna institucija,
  5. ostali načini plaćanja za datu zemlju u kojoj se sprovodi transakcija radi plaćanja, detaljno opisano tokom rezerviranja date usluge.
 13. Plaćanje platnim karticama ili sličnim instrumentima plaćanja je bezbedna transakcija, koja se provodi na slijedeći način:
  1. Korisnik rezervacijskog sustava obavlja plaćanje koristeći VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express platnu karticu ili neki drugi instrument plaćanja koji je ugovoren sa Korisnikom, a kako je određeno u rezervacijskom sustavu ili uvjetima ugovorenim preko kontakt-centra.
  2. odabiranjem platne kartice kao forme plaćanja, Korisnik se obavezuje popuniti polja koja sadrže informacije o platnoj kartici u sklopu upitnika o ličnosti u rezervacijskom sustavu.
  3. po obavljanju rezervacije, rezervacijski sustav automatski provjerava platnu karticu i ona se tereti za iznos kupljene usluge.